Winter Bug Summer Herb / 冬虫夏草

Protect the body from invading pathogens and support the treatment of certain diseases
Characteristics
Tastes
Temperature
Cordycepin content: mg/g

Bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh xâm nhập và có tác dụng hỗ trợ điều trị một số loại bệnh nhất định
Đặc trưng
Mùi vị
Nhiệt độ
Hàm lượng Cordycepin: mg/g

保护身体免受病原体的侵扰并支持某些疾病的治疗
特点
口味
温度
虫草素含量:mg/g

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us