Waste water treatment system / 废水处理系统

Application:
Water treatment for pharmaceutical factory
Ensure quantity and quality of water supplied to the factory
Characteristics:
Capacity: m3 / day
Water quality after treatment
Microbiological culture time: days

Ứng dụng:
Xử lý nước cho nhà máy sản xuất dược phẩm
Bảo đảm số lượng và chất lượng nước cung cấp cho nhà máy
Đặc điểm:
Công suất: m3/ngày
Chất lượng nước sau xử lý
Thời gian nuôi cấy vi sinh: ngày

应用范围:
制药厂水处理
确保供应给工厂的水的数量和质量
特点:
容量:m3/天
处理后的水质
微生物培养时间:天

Hits: 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us