Tu Ren Shen / 土人参 / Talinum paniculatum

Tu Ren Shen / Talinum paniculatum土人参Thổ Nhân Sâm
Application:应用范围:Ứng dụng:
Cure lung disease,   cough, fever治愈肺部疾病,咳嗽,发烧Chữa bệnh phổi, ho, sốt nóng
Cure children diarrhea治愈小儿腹泻Chữa trẻ em tiêu chảy
Cure diabetes a lot治愈很多糖尿病Chữa bệnh tiểu nhiều

Hits: 81

Contact Us