Pharmaceuticals / 药品

Parameters1, Release2, Bulk form: Pellets, Resinates, Microcapsules, Powder,…3, Dosage: μg, mg4, Final form: Caps, tabs, Antitussive5, Therapeuticity: Antiurolytic, Expectorant, Antibiotic,… Dược phẩm Thông số 1, Phát hành 2, Dạng khối: 3, Liều dùng: μg, mg 4, Hình dạng hoàn thành: 5, Trị liệu: 参数1,发布2,散装形式:3,用量:μg,mg4,最终形式:5,治疗性: Hits: 43

Contact Us