Batch Manufacturing Record (BMR)

No. Pharma Batch Manufacturing Record (BMR) Nhật ký sản xuất dược phẩm theo lô Batch Manufacturing Record (BMR) 1 Charge: Größe und zugehörige Informationen Lô: kích thước và thông tin liên quan Batch: size and related information 2 Materialliste: Name und Menge Danh sách nguyên vật liệu: Tên và số lượng Materials list: Name and…

Contract Management

No. Contract Management Quản lý hợp đồng 1- Expedite contract approvals: Xúc tiến phê duyệt hợp đồng: Automate and monitor all steps in the contract life cycle. Tự động hóa và giám sát tất cả các bước trong quy trình hợp đồng. Track responses and changes between all stakeholders Theo dõi phản hồi và thay…

Contact Us