Batch Manufacturing Record (BMR)

No. Pharma Batch Manufacturing Record (BMR) Nhật ký sản xuất dược phẩm theo lô Batch Manufacturing Record (BMR) 1 Charge: Größe und zugehörige Informationen Lô: kích thước và thông tin liên quan Batch: size and related information 2 Materialliste: Name und Menge Danh sách nguyên vật liệu: Tên và số lượng Materials list: Name and…

Contact Us