Tablet Hardness Testers / 片剂硬度测试仪

Dimensions, Weight
Function: Testing Hardness + Diameter of tablets.
Manual operation: Tablets are placed in the testing station, set up or choose the product receipe and click the start button.
Advantage:
1, Easy cleaning
2, Integrated LED status display

Máy kiểm tra độ cứng của viên thuốc
Kích thước, trọng lượng
Chức năng: Kiểm tra độ cứng + Đường kính của viên thuốc.
Vận hành thủ công: Viên thuốc được đặt trong bàn thử nghiệm, thiết lập hoặc chọn tiếp nhận sản phẩm và nhấp nút khởi động.
Lợi thế:
1, Dễ dàng vệ sinh
2, Tích hợp màn hình LED hiển thị trạng thái

尺寸,重量
功能:测试片剂的硬度+直径。
手动:将片剂放置在测试站中,设置或选择产品接收并单击开始按钮。
优点:
1,易于清洁
2,集成LED状态显示

Hits: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us