Tablet dissolution tester / 片剂溶度测试仪

Used for detecting velocity and extent of pharmic dissolution from the tablet and capsule
Specifications:
Speed range: rpm
Power : kW

Bộ đo độ hoà tan thuốc viên
Dùng để đo vận tốc và mức độ hòa tan dược phẩm như thuốc viên và viên nang
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi tốc độ: vòng / phút
Công suất: kW

用于检测药片和胶囊中药物溶解的速度和程度
规格:
转速范围:rpm
功率:kW

Hits: 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us