Sea worthy packing Box / 海运包装

1-Double Wall Corrugated Box
Material:Fiberboard
Used to ship Non-hazardous materials

Đóng gói đường thủy
Thùng carton hai lớp
Vật liệu: Thùng giấy
Dùng để vận chuyển hàng không độc hại

双层瓦楞纸箱
材料:纤维板
用于运输非危险品

2-Containers
Volume: Gallon
Material Fiberboard & HDPE

Thùng giấy và bình nước
Dung tích bình: Liter
Vật liệu: Thùng giấy và bình nhựa HDPE

容器
容积
高密度聚乙烯

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us