Project Management Tool / 项目管理工具

Main contents
1, Resource & Workload Tracking
2, Cost Tracking: Labor, Materials, Contractor
3, Compare Schedule
4, Risk analysis and management
5, Work Breakdown Structure
6, Project evaluation and troubleshooting

Công cụ quản lý dự án
Nội dung chính
1, Theo dõi khối lượng tài nguyên và công việc
2, Theo dõi chi phí: Lao động, Vật liệu, Nhà thầu
3, So sánh lịch trình
4, Phân tích và quản lý rủi ro
5, Cấu trúc phân chia công việc
6, Đánh giá và xử lý sự cố dự án

主要内容
1,资源和工作量跟踪
2,成本跟踪:人工,材料,承包商
3,比较时间表
4,风险分析与管理
5,工作分解结构
6,项目评估和故障排除

Hits: 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us