Pharmaceuticals / 药品

Parameters
1, Release
2, Bulk form: Pellets, Resinates, Microcapsules, Powder,…
3, Dosage: μg, mg
4, Final form: Caps, tabs, Antitussive
5, Therapeuticity: Antiurolytic, Expectorant, Antibiotic,…

Dược phẩm Thông số 1, Phát hành 2, Dạng khối: 3, Liều dùng: μg, mg 4, Hình dạng hoàn thành: 5, Trị liệu:

参数
1,发布
2,散装形式:
3,用量:μg,mg
4,最终形式:
5,治疗性:

Hits: 43

Contact Us