Pharmaceutical Intermediates Productions line

Products: Irbesartan, Telmisartan, Valsartan, Eprosartan, …
Parameter
Reactor volume: m3
Reaction pressure: Bar
Reaction temperature: C degree
Vacuum distillation system

Dây chuyền Sản xuất Dược phẩm trung gian
Sản phẩm: Irbesartan, Telmisartan, Valsartan, Eprosartan, …
Tham số
Thể tích bồn phản ứng: m3
Áp suất phản ứng: Bar
Nhiệt độ phản ứng: độ C
Hệ thống chưng cất chân không

醫藥中間體生產線
產品:厄貝沙坦,替米沙坦,纈沙坦,依普羅沙坦,…
參數
反應釜體積:m3
反應壓力:Bar
反應溫度:C度
真空蒸餾系統

Hits: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us