Pharma Steam Boiler / 制药锅炉

Includes Oil and Gas Fired Steam Boilers, Steam Generator, Solid Fuel Fired Steam Boilers
Steam ranging: kg/hr
Steam pressure: Bar
Automatic control mode

Bao gồm lò hơi đốt dầu và khí đốt, máy tạo hơi nước, lò hơi đốt nhiên liệu rắn
Công suất hơi: kg/giờ
Áp suất hơi: Thanh
Chế độ điều khiển tự động

包括燃油和燃气锅炉,蒸汽发生器,固体燃料蒸汽锅炉
蒸汽范围:kg / hr
蒸汽压力:Bar
自动控制方式

Hits: 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us