PHARMA PACKAGING SYSTEM

1-Traceability:
Serialization and track-and-trace: Use to pharmaceutical traceability and authenticity
2-Packing material:
Prior to use recyclable and biodegradable packaging materials
3-Pringting tech:
Robotics and 3D printing
4-Dosing:
Manage dosing by smaller production lots
5-Flexible:
Combination devices for the delivery of medication
6-Ambient condition:
Pay attention for temperature and humidity

HỆ THỐNG BAO BÌ DƯỢC PHẨM
1-Truy nguyên nguồn gốc:
Tuần tự hóa và theo dõi: Sử dụng để truy xuất nguồn gốc và tính xác thực của dược phẩm
2-Vật liệu đóng gói:
Ưu tiên sử dụng vật liệu đóng gói có thể tái chế và phân hủy sinh học
3-Công nghệ in bao bì:
Robotics và in 3D
4-Liều lượng:
Quản lý liều lượng bằng cách sản xuất lô dược phẩm nhỏ hơn
5-Linh hoạt:
Thiết bị kết hợp để vận chuyển dược phẩm
6-Điều kiện xung quanh:
Chú ý nhiệt độ và độ ẩm

Hits: 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us