Liquid filling machine / 液体灌装线

Application:
Use for equal pressure filler and capper of liquid in related industry.
Specification:
1, Production capacity: Cans/hour
2, Power: Kw
3, Filling heads: Piece
4, Sealing heads : Piece
5, Can diameter range: Ф (mm)
6, Bottle height: mm
7, Air pressure: Bar
8, Dimension: mm
9, Weight: kg
10, Main material

Dây chuyền chiết rót chất lỏng
Ứng dụng:
Sử dụng cho chiết rót chất lỏng và đóng nắp trong ngành công nghiệp liên quan.
Đặc điểm kỹ thuật:
1, Năng lực sản xuất: Can / giờ
2, Công suất: Kw
3, Đầu rót:
4, Đầu làm kín:
5, Phạm vi đường kính can: (mm)
6, Chiều cao: mm
7, Áp suất không khí: Bar
8, Kích thước: mm
9, Trọng lượng: kg
10, Vật liệu chính

应用:
用于相关行业的液体等压浇注和封盖
规格:
1,生产能力:罐/小时
2,功率:Kw
3,灌装头:件
4,密封头:件
5,罐径范围:Ф(mm)
6,瓶高:mm
7,气压:Bar
8,尺寸:mm
9,重量:kg
10,主要材料

Hits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us