Life Balance Device / 生命平衡装置

Anti-parasite protection
Therapeutic
Energy program
Color screen with a multilingual menu
Its operation is based on radiation of electromagnetic waves of the body organs and systems that resonate with oscillations of various parasites, from viruses to helminths.

Thiết bị cân bằng sự sống
Bảo vệ chống ký sinh trùng
Tác dụng trị liệu
Chương trình năng lượng
Màn hình hiển thị màu và đa ngôn ngữ
Vận hành dựa trên bức xạ sóng điện từ của cơ thể hữu cơ và hệ thống chúng cộng hưởng với sự thay đổi của nhiều loại ký sinh từ virut tới giun sán

抗寄生虫
治病
能源计划
滤色屏与多语言选择

Hits: 59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us