Key Performance Indicator (KPI) service / KPI服务

Key Performance Indicator
Business consulting process
1, Survey and standardize business strategy model
2, Complete evaluation of enterprise performance
3, Put into application the enterprise performance evaluation software
4, After-sales service companion

Dịch vụ KPI
Chỉ số đo lường hiệu suất
Quy trình tư vấn doanh nghiệp
1, Khảo sát và chuẩn hóa mô hình chiến lược doanh nghiệp
2, Hoàn thiện đánh giá hiệu suất doanh nghiệp
3, Đưa vào ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất doanh nghiệp
4, Đồng hành hậu mãi cùng doanh nghiệp

关键绩效指标
业务咨询流程
1,调查和规范业务战略模型
2,完成企业绩效评估
3,投入应用企业绩效评估软件
4,售后服务同伴

Hits: 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us