Hemoglobin Analyzer / 血红蛋白分析仪

Use for hemoglobin and hematocrit testing
Measurement procedure:
1, Collect blood sample
2, Put microcuvette into analyzer
3, Read result
Parameter
Measuring range:  g/dL
Sample volume: µl
Blood sampling position
Operating ambient temperature: °C
Weight: g

Máy phân tích hemoglobin
Sử dụng để xét nghiệm huyết sắc tố và thể tích khối hồng cầu
Quy trình kiểm tra:
1, Lấy mẫu máu
2, Đặt microcuvette vào máy phân tích
3, Đọc kết quả
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi đo:  g/dL
Thể tích mẫu: μl
Vị trí lấy mẫu máu
Nhiệt độ môi trường vận hành: °C
Trọng lượng: gram

用于血红蛋白和血细胞比容测试
测量程序:
1, 收集血样
2, 将微量培养皿放入分析仪中
3, 阅读结果
参数
测量范围:g / dL
样品体积:μl
采血位置
工作环境温度:°C
重量:g

Hits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us