Hệ thống chiết rót dùng cho ngành dược / Filling system for Pharmaceutical

Filling system for Pharmaceutical药品灌装系统Hệ thống chiết rót dùng cho ngành dược
Use for dosage honey, syrup, oil用于配料蜂蜜,糖浆,油Dùng chiết rót mật ong, xi-rô, dầu
Parameter参数Đặc điểm
Filling accuracy: %灌装精度:%Độ chính xác chiết rót: %
Production rate: kg/min生产率:kg / minTốc độ chiết rót: kg/phút
Power: kW功率:千瓦Công suất: kW

Hits: 52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us