Glass Chemical Reactor / 玻璃化学反应器

Capacity: lit
For mixing, reaction and distillation in chemistry and pharmaceutical industries

Bình phản ứng hoá học bằng thuỷ tinh
Dung tích: lit
Dùng để khuấy trộn, phản ứng và chưng cất trong công nghiệp hoá chất và điều chế dược phẩm

容积: lit
用于化学与制药工业中的混合、反应和蒸馏

Hits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us