Electrocardiogram machine / 心电图机

Application
Regular checks the heart rate to find out instability inside the body
Technical data
-Touch screen
-Size:
-Weight:
-Check for R-R trends
-Sample frequency:
-Print the parameters of the patient:
-Safe use
-Sensitivity
-Voltage

Máy điện tim
Ứng dụng
Kiểm tra nhịp tim thường xuyên phát hiện ra những điều bất ổn bên trong cơ thể
Thông số kỹ thuật
-Màn hình cảm ứng
-Kích thước:
-Trọng lượng:
-Kiểm tra khuynh hướng R-R
-Tần số mẫu:
-In các thông số của bệnh nhân:
-An toàn sử dụng
-Độ nhạy
-Điện áp

应用
定期检查心率,发现体内不稳定性
技术数据
-触摸屏
-尺寸:
-重量:
-检查R-R趋势
-采样频率:
-打印患者的参数:
-安全使用
-灵敏度
-电压干扰滤波器
-电压

Hits: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us