Contract Management

No.Contract ManagementQuản lý hợp đồng
1-Expedite contract approvals:Xúc tiến phê duyệt hợp đồng:
Automate and monitor all steps in the contract life cycle.Tự động hóa và giám sát tất cả các bước trong quy trình hợp đồng.
Track responses and changes between all stakeholdersTheo dõi phản hồi và thay đổi giữa tất cả các bên liên quan
Set up automatic reports for contract renewals or amendmentsThiết lập báo cáo tự động để gia hạn hợp đồng hoặc sửa đổi
Evaluate contract value and commissionĐánh giá giá trị hợp đồng và hoa hồng
2-View, edit, sign and approve contracts:Xem lại, chỉnh sửa, ký và phê duyệt hợp đồng:
Review contracts from any internet-connected deviceXem lại hợp đồng từ bất kỳ thiết bị có kết nối internet
Use digital signatures to approve contracts from anywhereSử dụng chữ ký số để phê duyệt hợp đồng
Close a contract, keep tracking the efficiencyĐóng hợp đồng, tiếp tục theo dõi hiệu quả

Hits: 59

Contact Us