Coating machine / 包衣机

Coating machine 包衣机
High Efficiency Coating Machine 高效包衣机

Technical parameters 技术参数
Capacity: kg/batch 产量:公斤/批
Temperature: C degree 温度:C度
Main motor power: kW 主电机功率:kW
Hot air blower: kW 热风机:kW
Exhaust fan: kW 排风机:kW

Máy tráng phủ
Máy tráng phủ hiệu quả cao
Thông số kỹ thuật
Công suất: kg/mẻ
Nhiệt độ: độ C
Công suất động cơ chính: kW
Quạt thổi khí nóng: kW
Quạt hút: kW

Hits: 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us