Cleanroom lighting system / 洁净室照明系统

Light types:
1.LED clean plate lamp
2.Cleanroom LED light ceiling
3.Cleanroom LED light bottom openable
4.Cleanroom LED light top openable
Use for cleanroom workshop of pharmaceutical and medical industries
Specification
lumen:
IP:

Hệ thống chiếu sáng phòng sạch
Các loại đèn:
1.Đèn LED bản sạch
2.Đèn LED trần phòng sạch
3.Đèn LED phòng sạch phần đáy mở được
4.Đèn LED phòng sạch phần đỉnh mở được
Dùng cho phòng sạch và nhà xưởng ngành công nghiệp dược phẩm và y tế
Thông số
lumen:
IP:

灯类型:
1.LED洁板灯
2.洁净室LED灯顶棚
3.洁净室LED灯底部可打开
4.洁净室LED灯顶部可打开
用于制药和医疗行业的无尘车间
规格
流明:
IP:

Hits: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us