Cây bọ mắm | Pouzolzia zeylanica | 雾水葛

Cây bọ mắm
Tác dụng của loại thảo dược này bao gồm tăng cường chức năng cơ thể, theo y học cổ truyền
Chữa ho, viêm đau họng
Thường được sử dụng như một loại thuốc sắc uống

雾水葛
这种草药的作用包括增强身体机能,传统医学
咳嗽,嗓子疼治疗
通常用作汤剂

Pouzolzia zeylanica
Actions of this herb include enhance body function,traditonal medicine
For cough, sore throat treatment
It’s commonly used as a decoction

Hits: 58

Contact Us