MEDICAL TERMS: CHINESE-ENGLISH (PART 1)

CHINESE PINYIN ENGLISH 1 按摩垫 Ànmó diàn Massage mat 2 按摩器 Ànmó qì Massager 3 按摩椅 Ànmó yǐ Massage chair 4 巴戟天 Bā jǐ tiān Morinda officinalis 5 白术 Báizhú Atractylodes Macrocephala 6 帮助增强鼻黏膜,呼吸道黏膜的免疫系统,并杀死侵入人体的病毒。 Bāngzhù zēngqiáng bí niánmó, hūxīdào niánmó de miǎnyì xìtǒng, bìng shā sǐ qīnrù réntǐ de bìngd Helps to strengthen the immune…

MEDICAL TERMS: SPANISH-ENGLISH (Part 1)

SPANISH ENGLISH 1 Agua aceitosa Oily water 2 Botellas Bottles 3 Cadencia de etiquetado: Productos/minuto Labeling rate: Products/minute 4 Cadencia: kg/minuto Production rate: kg/min 5 Calibración Automática Automatic calibration 6 Capacidades: m3 / hr Capacities: m3/hr 7 Características Characteristics 8 Características Parameter 9 Cirugía abdominal Abdominal surgery 10 Cosmética Cosmetics 11 Diagnóstico Diagnostics 12 Dosificación…

PHARMA CONCEPTS SHARES VOCABULARY: English / Việt Nam / 汉语

MEDICAL TERMS: English / Việt Nam / 汉语 ENGLISH VIETNAMESE CHINESE Automatic Bin Washing Machine Máy rửa tự động 全自动清洗站 Air flow: m3/min Lưu lượng khí: m3/phút 空气流量: m3/min Air pressure: Mpa Áp suất không khí: Mpa 空气压力: Mpa Capacity: Capsules/min Công suất: Viên nang / phút 产量:粒/分钟 Capacity: cartons/min Sản lượng: thùng carton/phút 产量:盒/分钟…

Contact Us