Blood gas analyzer / 血气分析仪

Application
Gives you more clinical insight, allowing you to act on results and make life saving diagnostic decisions.
Parameters measured
Blood gases
Metabolites
Electrolytes
Oximetry

Bộ phân tích khí huyết
Ứng dụng
Cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về lâm sàng, cho phép bạn hành động dựa trên kết quả và đưa ra quyết định chẩn đoán chữa trị
Các thông số đo
Khí huyết
Vật chất chuyển hóa
Chất điện giải
Độ bão hòa oxy trong máu

应用
为您提供更多临床见解,让您根据结果采取行动并做出挽救生命的诊断决策。
参数测量
血气
代谢产物
电解质
血氧饱和度

Hits: 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us