Automatic urine analysis system / 全自動尿液分析系統

用於測試尿液參數,例如pH,葡萄糖,蛋白質,膽紅素,…
檢測速度:測試/小時

Hệ thống nghiệm nước tiểu tự động
Xét nghiệm các thông số nước tiểu: pH, glucose, protein, bilirubin, …
Công suất: Mẫu nước tiểu/giờ

Use for testing Urine parameters such as pH, glucose, protein, bilirubin, …
Throughput: Samples/hour

Hits: 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us