Air Ambulance services / 空中救护服务

Transport all patients from one hospital to another
Medical escort
For stable patients that can sit during take-off and landing

Dịch vụ cứu thương hàng không
Di chuyển tất cả bệnh nhân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác
Hộ tống y tế
Ổn định bệnh nhân ngồi xuyên suốt từ khi cất cánh đến hạ cánh

将所有患者从一家医院运送到另一家医院
医疗护送
可以在起飞和降落期间患者稳定坐着

Hits: 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us